Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Редакція приймає до розгляду тексти у відповідності з тематичним спрямуванням журналу (див. Галузь і проблематика).

Статті повинні відповідати критеріям науковості, мати наукову новизну, теоретичну та практичну значущість, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження.

Факт подання матеріалів до журналу є свідченням згоди автора з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Технічні вимоги до оформлення:

1. Орієнтовний обсяг рукопису: наукової статті ‒ до 40 тис. знаків, 1 авт. арк., рецензії – до 0,25 авт. арк., бібліографічні огляди – до 0,5 авт. арк.; архівні документи із супровідними матеріалами – до 1 авт. арк.; огляди наукових заходів – до 0,25 авт. арк.; мови – українська, англійська. Статті більшого чи меншого обсягу можуть бути прийняті до друку за відповідним рішенням редакційної колегії.

2. Рукописи подаються до редакції журналу в електронному варіанті в редакторі Місrosoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см) у форматі doc. Без переносів у словах.

3. Перед основним текстом статті зазначається:

УДК (по лівому краю статті);

Ім’я та прізвище автора, його посада, науковий ступінь, вчене звання, е-mail (розмір шрифту 12, рядковими літерами, курсивом – по лівому краю статті);

ORCID-ідентифікатор автора (ORCID ID) (див.: https://orcid.org) – по лівому краю статті;

Через відступ в один абзацний рядок – назва статті (відцентрована) – (розмір 14, жирний шрифт, великі літери)

Після назви (відступ – один абзацний рядок) подають анотацію (200-300 слів, розмір шрифту 12). Анотація містить коротку інформацію про мету, методологію, наукову новизну і основні висновки дослідження. Слово «Анотація» перед текстом анотації не зазначається.

Після анотації без відступу з абзацу після слів Ключові слова (курсив) подаються ключові слова (5-7 слів) мовою статті.

4. Стаття має бути чітко структурована й обов’язково містити такі змістовні компоненти:

 • Вступ, де обґрунтовують актуальність теми, формулюють проблему та вказують на її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 • Теоретичне підґрунтя, де повинні бути представлені такі елементи: аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких порушено питання з цієї проблеми і на які спирається автор, виділення раніше не вивчених частин загальної проблеми, яким присвячено статтю.
 • Формулювання мети статті (постановка завдання).
 • Методи та матеріали дослідження, де окреслюють застосовані методи дослідження та стисло характеризують матеріал, на якому проводили дослідження.
 • Результати дослідження, де викладають основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки, де наводять висновки та перспективи дослідження.

5. Вимоги до оформлення основного тексту статті:

 • Оформлення посилань у тексті має відповідати стандарту АPA (6th edition). У круглих дужках слід наводити прізвище автора, рік видання, номер сторінки. Наприклад: (Ожоган, 2017, с. 35). Між літерою с. (англ. р.) на позначення сторінки й номером сторінки ставлять нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).
 • Згадуючи в тексті статті науковця, подають першу літеру його імені та прізвище (Л. Теньєр). Між ініціалом і прізвищем ставлять нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).
 • За потреби уточнень і зауважень текст статті можуть супроводжувати посторінкові примітки (нумерація приміток наскрізна – 1, 2, 3...). Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка – Виноска).
 • Цитати подають мовою статті. Архівні та рукописні джерела цитують і публікують мовою оригіналу. Зміст цитат і посилання на відповідні сторінки мають чітко відповідати першоджерелам.
 • Назви будь-яких періодичних видань подають у тексті мовою оригіналу.
 • Якщо в статті наведено схеми, їх треба групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку «Вибір об’єкта», виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів «Малювання» натисніть кнопку «Дії», виберіть команду «Групувати»). Усі малюнки, таблиці та схеми повинні нумеруватися і мати посилання по тексту статті (наприклад, див. рис. 1). Розміщення малюнка (схеми, таблиці) по тексту повинно бути максимально наближене то місця в тексті, де стоїть посилання на цей малюнок (схему, таблицю). Усі малюнки (схеми, таблиці) повинні бути підписані і мати назви. У випадку запозичення малюнків (схем, таблиць) необхідно вказувати їх джерело. Малюнки (схеми, таблиці) дублюють в окремому файлі у форматах JPEG, PNG.
 • Використовують лише такі лапки: «…..». За наявності у цитатах слів у лапках, використовують систему подвійних лапок (лапки в лапках): «…“...”...».
 • Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів до і після тире.
 • Імена та прізвища іноземних авторів подають згідно з правилами чинного Українського правопису (§86-100; §104-105).
 • Знак апострофа має виглядати так:

6. Вимоги до оформлення переліку використаної літератури:

Після основного тексту статті подаються два списки використаної літератури – оригінальний (ЛІТЕРАТУРА) і транслітерований з перекладом назв англійською мовою (REFERENCES).

Список літератури українською мовою оформлюють згідно з чинними вимогами. На початку списку подають джерела, написані кирилицею (за алфавітом), за ними – латиницею (також за алфавітом).

References мають відповідати стандарту APA citation style (6th edition). Для полегшення оформлення бібліографії варто скористатися сайтом: https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/ (або, наприклад, http://research.moreheadstate.edu/c.php?g=107001&p=694716) та сервісом створення списків літератури з текстового редактора Microsoft Word.

Назви праць, написані мовами з не романським алфавітом (українська, білоруська, сербська та ін.), прізвища й імена їхніх авторів повинні бути транслітерованими (для адекватної транслітерації рекомендовано використовувати ресурс: http://translit.kh.ua/#lat/passport). У тому разі, якщо праця вже має англомовну назву, потрібно подавати її. Для цитованих джерел, які мають doi, його необхідно вказувати.

Список використаної літератури і References нумеруються без використання сервісу автоматичної нумерації.

7. Після переліку використаної літератури через подвійний відступ подається в перекладі іншої мовою (для англомовних публікацій – українською мовою, для україномовних публікацій – англійською мовою) ім’я та прізвище автора (жирний шрифт, розмір 12), нижче – його посада, науковий ступінь, вчене звання (звичайний шрифт, розмір 12), з абзацного відступу – назва статті (великі літери, розмір 12), через відступ – анотація і з наступного рядка ключові слова. Анотація і ключові слова наприкінці рукопису мають бути ідентичні за змістом анотації та ключовим словам оригінальною мовою на початку публікації і оформлені відповідно до викладених вище вимог (див. п. 3 Інструкції для авторів).

8. Автори статей також мають подати про себе такі відомості (українською та англійською мовами):

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • науковий ступінь, вчене звання, місце роботи й посада;
 • коло наукових інтересів;
 • електронна адреса.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.